Searching

Selasa, 09 Oktober 2012

BAGAN KLASIFIKASI ISLAM - DDC SEKSI ISLAM

Penyusunan ini didasarkan pada SKB Menteri Agama dan Menteri Dikbud, nomor 159/1987 dan nomor 0543/U 1987 dengan judul “Adaptasi dan Perluasan DDC Seksi Agama Islam”.
Koleksi Islam dimasukkan dalam kelas notasi 2 X 0.

Berikut ini adalah sepuluh notasi ringkasan pertama.
2 X 0 Islam (Umum)
2 X 1 Al-Quran dan Ilmu Terkait
2 X 2 Hadis dan Ilmu Terkait
2 X 3 Aqaid dan Ilmu Kalam
2 X 4 Fiqh
2 X 5 Akhlak dan Tasawuf
2 X 6 Sosial dan Budaya
2 X 7 Filsafat da Perkembangannya
2 X 8 Aliran dan Sekte
2 X 9 Sejarah, Islam dan Modernisasi

Notasi diatas merupakan notasi dasar dari klasifikasi Islam. Sesuai dengan beragamnya dan berkembangnya ilmu agama Islam, maka notasi tersebut akan dibagi lagi dalam notasi-notasi yang lebih spesifik

2X0 ISLAM (Umum)
    Gunakan 2x0.0001-2x0.0008 untuk subdivisi standar, misalnya: 2x0.000 16
    Indeks Islam .000 2
    Aneka Ragam .000 7
Studi dan Pengajaran 2x0.0-12.9 Islam dan Ilmu Pengetahuan Tambahkan 001-008 pada dasar 2x0 misalnya:
2x0.001 3 Islam dan Kemanusiaan
2x0.002 Islam dan Buku
2x0.02 Islam dan Ilmu Pengetahuan
2x0.07 Islam dan Materialisme
2x0.32 Islam dan Politik Ringkasan
2x1 Al Quran dan ilmu yang terkait
2x2 Hadist dan ilmu yang terkait
2x3 Aqaid dan ilmu kalam
2x4 Fiqh
2x5 Ahlak dan tasauf
2x6 Sosial dan budaya
2x7 Filsafat dan perkembangannya
2x8 Aliran dan sekte
2x9 Sejarah Islam dan Modernisasi
2X1 AL QURAN DAN ILMU YANG TERKAIT masukkan di sini mushaf 30 juz Ringkasan
2x1.1 Ilmu-ilmu Al-Quran
2x1.2 Al-Quran dan terjemahnya
2x1.3 Tafsir Al-Quran
2x1.4 Kumpulan ayat-ayat dan surat tertentu; misalnya majmu’ syarif
2x1.5 Kritik dan komentar mengenai Alquran
2x1.6 Cerita, kisah dari AlQuran
2x1.1 Ilmu – Ilmu AlQuran
2x1.11 Turun/nuzulul Quran; masukkan di sini ayat-ayat Makiyah dan Madaniyah
2x1.12 Ilmu-ilmu qiraat
2x1.121 Tajwid
2x1.122 Macam-macam qiraat
2x1.129 Musabaqoh Tilawatil Quran, Musabaqah Hifdzil Quran)
2x1.13 Bahasa Alquran
2x1.14 I’jazul quran
2x1.15 Nasikh dan Mansukh
2x1.16 Sejarah Quran
2x1.2 Alquran dan terjemahannya Tambahkan notasi “Bahasa” dari table 6 (DDC terjemahan) pada angka dasar
2x1.21 Terjemahan bahasa Indonesia
2x1.221 Terjemahan bahasa Inggris
2x1.295 Terjemahan bahasa Cina
2x1.3 Istilah Alquran
2x1.31 Ilmu Tafsir
2x1.32 Menurut Ahli Sunah
2x1.33 Menurut Syi’ah
2x1.34 Menurut Nu’tazilah
2x1.35 Menurut Ahmadiyah
2x1.4 Kumpulan ayat-ayat dan surat-surat tertentu Masukkan di sini Alquran dan ilmu pengetahuan Tambahkan angka yang mengikuti 2x pada 2x0, 2x9 pada angka dasar
2x1.4 misalnya: 2x1.43 Ayat-ayat mengenai aqaid
2x1.44 ayat-ayat mengenai syari’ah termasuk ayat-ayat hokum
2x1.45 ayat-ayat mengenai akhlak
2x1.46 ayat-ayat mengenai kemasyarakatan Islam
2x1.472 Ayat-ayat mengenai da’wah
2x1.476 Ayat-ayat mengenai pendidikan Islam Kumpulan ayat-ayat bidang lain, tambahkan 000-999 pada angka dasar
2x1.40, misalnya ayat mengenai astronomi
2x1.405 2; ayat-ayat mengenai teknologi
2x1.406 2x1.5 Kritik dan komentar mengenai alquran
2x1.6 Cerita-cerita dari alquran
2x2 HADIST DAN ILMU TERKAIT Ringkasan
2x2.1 Ilmu Hadist
2x2.2 Kumpulan hadist menurut perawi; muatan/materi, terjemah, sejarah
2x2.3 Kumpulan hadist menurut bidang tertentu
2x2.4 Kumpulan hadist menurut derajat hadist
2x2.5 Kritik terhadap hadist 2x2.6 Sejarah pengumpulan, penulisan, dan pembukuan hadist
2x2.9 Ilmu Hadist
2x2.1 Ilmu Hadist
2x2.11 Ilmu dirayah
2x2.12 Ilmu riwayat
2x2.2 Kumpulan hadist menurut perawi; muatan/materi, terjemah, sejarah
2x2.21 Kumpulan Hadist Bukhari
2x2.22 Kumpulan Hadist Muslim
2x2.23 Kumpulan Hadist Abu Daud
2x2.24 Kumpulan Hadist Nasai
2x2.25 Kumpulan Hadist Tirmidzi
2x2.26 Kumpulan Hadist Ibnu Majah
2x2.27 Kumpulan Hadist Ahmad Ibnu Hambal
2x2.28 Kumpulan Hadist Mal;ik Ibnu Anas
2x2.29 Kumpulan Hadist lainnya
2x2.3   Kumpulan Hadist menurut bidang tertentu. Tambahkan angka yang mengikuti 2x pada 2x0.,
            2x9 pada angka dasar 2x2.3 , misalnya:
            2x2.33 Hadist mengenai aqaid
            2x2.34 Hadist mengenai syari’at, termasuk hadist hukum
            2x2.35 Hadist mengenai akhlak
            2x2.36 Hadist mengenai kemasyarakatan
            2x2.372 Hadist mengenai da’wah
            2x2.373 Hadist mengenai pendidikan Islam
            Kumpulan hadist mengenai bidang tertentu, tambahkan 000-999 pada angka dasar 2x2.30,
            misalnya, hadist mengenai astronomi 2x2.305 2;
2x2.4 kumpulan hadist menurut derajat hadist
            2x2.41 kumpulan hadist qudsi
            2x2.42 kumpulan hadist mutawatir
            2x2.43 kumpulan hadist masyhur
            2x2.44 kumpulan hadist dha’if/lemah
            2x2.45 kritikan terhadap hadist
            2x2.46 cerita dari hadist
            2x2.49 sejarah pengumpulan, penulisan dan pembukuan hadist
2x3 AQAID DAN ILMU KALAM Gunakan 2x3.001-2x3.009 untuk subdivisi standar
            2x3.01-09 Aqaid dan ilmu kalam menurut aliran dan sekte tertentu
            Pembahasan aqaid dan ilmu kalam tidak dikhususkan pada suatu aliran dan sekte tertentu,
            masukkan dalam 2x3
            2x3.01 Menurut Ahlisunah
            2x3.02 Menurut Syi’ah
            2x3.03 Menurut Mu’tazilah
            2x3.04 Menurut Khawarij
            2x3.05 Menurut Qadiriyah/Jabariyah
            2x3.06 Menurut Murji’ah
            2x3.07 Menurut Ahmadiyah
            2x3.1-2x3.6 Pembahasan Rukum Iman Pembahasan Rukun Iman yang tidak khusus
                                 mengenai  satu segi, masukkan dalam  2x3 Ringkasan
            2x3.1 Iman kepada Allah
            2x3.2 Iman kepada Malaikat
            2x3.3 Iman kepada kitab-kitab Allah
            2x3.4 Iman kepada Nabi dan Rasul
            2x3.5 Iman kepada hari kemudian
            2x3.6 Iman kepada Qodo’ dan Qadar
            2x3.7 Kepercayaan mengenai hal-hal tertentu
            2x3.8 Perbandingan kepercayaan aliran dan sekte-sekte dalam Islam
            2x3.9 Islam tentang agama / aliran lain

2x3.1 Iman kepada Allah
             2x3.11 Sifat-sifat Allah
             2x3.12 Al Asmaul Husna
             2x3.13 Hubungan mahluk dan Khalik
             2x3.131 Mahluk beriman, masukkan disini mukmin, muhsin, muslim, mukhlis, dan muttaqin
             2x1,132 Mahluk yang ingkar, masukkan hukum murtad dalam 2x4.57
             2x3.14 Sidratul muntaha
             2x3.15 Lauhul Mahfudz
2x3.2 Iman kepada Malaikat, termasuk cerita-cerita malaikat
2x3.3 Iman kepada Kitab-kitab Allah Masukkan Alquran dalam 2x1, Injil dalam 220
             2x3.31 Zabur
             2x3.32 Taurat
2x3.4 Nabi dan Rasul, masukkan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW dalam 2x9 
             2x3.41 Masalah Nubuat/kenabian\
             2x3.42 Sifat-sifat rasul
             2x3.43 Mu’jizat, karamah, ilham
             2x3.44 Syafa’at
             2x3.45 Rasul Ulul Azmi
             2x3.46 Cerita-cerita Nabi
             2x3.47 Isra’ Mi’raj
2x3.5 Hari Kemudian
             2x3.51 Pembahasan masalah mati
             2x3.52 Alam barzah, alam kubur
             2x3.53 Hari kiamat, termasuk hari berbangkit, pengadilan dan shiratal mustaqim
             2x3.54 Surga dan neraka
             2x3.541 Surga
             2x3.542 Neraka
             2x3.55 Masalah pahala dan dosa
2x3.6 Qodo’ dan qodar, termasuk kekuasaan manusia, perbuatan manusia
2x3.7 Kepercayaan mengenai hal-hal tertentu
            2x3.71 Jin dan Syetan
            2x3.72 Ya’juj dan Ma’juj
            2x3.73 Dajjal
2x3.8 Perbandingan aqidah Islam dengan kepercayaan/agama lain, masukkan dalam 291.2
2x3.9 Islam tentang agama/aliran lain
2x3.91 Pagan
2x3.92 Yahudi
2x3.93 Kristen
2x3.94 Ateisme
2x3.95 Orientalisme
2x3.96 Sekulerisme
2x4 FIQH (HUKUM ISLAM) Gunakan 2x4.00-2x4.008 untuk subdivisi standar
2x4.01 Filsafat tasyri’
2x4.02 Ushul Fiqh
2x4.03 Ijtihad, tajdid
2x4.04 Ijma’ dan Qiyas
2x4.05 Sunah dan bid’ah
2x4.09 Sejarah pembinaan fiqh, masukkan di sini terhadap ketentuan tarikh tasyri’ Ringkasan
2x4.1 Ibadah
2x4.2 Muamalah
2x4.3 Hukum Perkawinan / Munakahat
2x4.4 HUkum Waris / Faraid
2x4.5 Hukum Pidana/Jinayat
2x4.6 Hukum Peradilan/qodo’
2x4.7 Hukum Internasional
2x4.8 Fikih dan berbagai paham
2x4.9 Aspek fikih lainnya
2x4.1 Ibadah
2x4.11 Bersuci.tharah; wudhu’, mandi, tayamum
2x4.12 Shalat, masukkan doa sholat dalam 2x5.4
2x4.121 Shalat wajib
2x4.121 1 Shalat wajib yang lima
2x4.121 2 Shalat jum’at
2x4.121 3 Shalat jenazah
2x4.122 Shalat sunat
2x4.122 1 Shalat malam/lail
2x4.122 2 Shalat dhuha
2x4.122 3 Shalat rawatib
2x4.122 4 Shalat I’ed
2x4.122 5 Shalat gerhana/kusuf, khusuf
2x4.122 6 Shalat fajar
2x4.122 7 Shalat tahiyatul masjid
2x4.122 8 Shalat mohon hujan/istiqo’
2x4.122 9 Shalat sunat yang lain
2x4.123 Shalat jamah
2x4.124 Khutbah Jumat
2x4.125 Masjid, masukkan Masjidil Haram dalam 2x4.156
2x4.126 I’tikaf
2x4.129 Aspek shalat lainnya
2x4.13 Puasa
2x4.131 Puasa wajib
2x4.132 Puasa sunat
2x4.133 Qiyamul lail
2x4.135 Fidyah dan kifarat
2x4.139 Aspek puasa lainnya
2x4.14 Zakat
2x4.141 Zakat fitrah/jiwa
2x4.142 Zakat Mal/harta
2x4.142 1 Zakat ternak
2x4.142 2 Zakat emas dan perak
2x4.142 3 Zakat hasil tanaman
2x4.142 4 Zakat perniagaan
2x4.142 5 Zakat profesi
2x4.15 Haji
2x4.150 1 Manasik haji
2x4.151 Rukun Haji
2x4.152 Wajib haji
2x4.152 1 Dam
2x4.153 Sunah haji
2x4.154 Umrah
2x4.155 Jenis haji
2x4.155 1 Ifrat
2x4.155 2 Tamattu’
2x4.155 3 Qiran
2x4.156 Kota dan tempat-tempat suci
2x4.16 Masalah pengurusan orang sakit dan jenazah, masukkan shalat jenazah dalam 2x4 2x4.161 Santunan terhadap orang sakit
2x4.162 Pengurusan mayat
2x4.163 Ta’ziyah
2x4.164 Ziarah Kubur
2x4.165 Masalah pembongkaran kubur
2x4.166 Masalah pemindahan kubur
2x4.167 Masalah bedah mayat
2x4.168 Talqin dan tahlil
2x4.169 Aspek lain
2x4.17 Qurban dan aqiqah
2x4.19 Aspek ibadah lain
2x4.2 Muamalat
2x4.21 Jual beli
2x4.22 Pinjam meminjam
2x4.221 ‘Ariyah
2x4.222 Riba
2x4.223 Sewa menyewa
2x4.224 Hiwalah
2x4.225 Rahn
2x4.226 Gasab
2x4.23 Perjanjian
2x4.231 Perburuhan
2x4.232 Tanah
2x4.233 Perumahan
2x4.24 Syarikah
2x4.241 Qirad
2x4.242 Suf’ah
2x4.25 Pemberian
2x4.251 Sadaqah
2x4.252 Wakaf
2x4.253 Wasiat
2x4.254 Hibah
2x4.27 Bank
2x4.28 Perbandingan hukum Islam dengan hukum di bidang muamalat
2x4.29 Aspek muamalat lainnya
2x4.291 Taflis
2x4.292 Hajr
2x4.293 Ji’alah
2x4.294 Luqatah
2x4.3 Hukum perkawinan/munakahat
2x4.301 Filsafat Perkawinan
2x4.302 Bimbingan perkawinan
2x4.31 Nikah
2x4.311 Memilih jodoh
2x4.312 Rukun nikah
2x4.313 Mahar
2x4.314 Nikah mu’tah
2x4.315 Poligami dan poliandri
2x4.316 Walimah nikah
2x4.317 Khutbah nikah
2x4.318 Perkawinan campuran
2x4.32 Nusyuz dan syiqaq
2x4.33 Putusnya perkawinan
2x4.331 Talaq
2x4.332 Khulu’
2x4.333 Ila
2x4.334 Li’an
2x4.335 Zihar
2x4.336 Fasakh
2x4.34 Iddah
2x4.35 Ruju’
2x4.36 Nafakah
2x4.37 Menyusui dan mengasuh/memelihara anak
2x4.38 Perbandingan munakahat dengan hukum perkawinan lain
2x4.39 Aspek munakahat lainnya
2x4.391 Keluarga berencana
2x4.392 Bayi tabung dan inseminasi buatan
2x4.4 Hukum waris/faraid
2x4.41 Harta pusaka
2x4.42 Ahli Waris
2x4.43 Pembagian waris
2x4.5 Hukum pidana/jinayat
2x4.51 Pencurian
2x4.52 Perampasan dan Perampokan
2x4.53 Pembunuhan
2x4.54 Perzinahan
2x4.55 Minuman Keras
2x4.56 Sakit dan sumpah palsu
2x4.57 Murtad
2x4.58 Perbandingan hukum pidana Islam dengan hukum peradilan lain
2x4.69 Sejarah peradilan.
            Tambahkan notasi “wilayah” 4-9 dari Tabel pada angka dasar 2x4.69 misalnya sejarah
            peradilan Islam 2x4.695 98
2x4.7 Hukum internasional
2x4.71 Hukum ketatanegaraan
2x4.72 Diplomasi
2x4.73 Perjanjian antarnegara
2x4.74 Jihad
2x4.75 Pertahanan
2x4.76 Hukum perang dan perdamaian
2x4.8 Fiqh dari berbagai faham. Masukkan di sini fiqh empat mazhab dan fiqh perbandingan
2x4.81 Fiqh mazhab Hanafi
2x4.82 Fiqh mazhab Maliki
2x4.83 Fiqh mazhab Syafi’i
2x4.84 Fiqh mazhab Hambali
2x4.85 Fiqh mazhab Zahiri
2x4.86 Fiqh mazhab Syi’ah
2x4.87 Fatwa ulama
2x4.89 Kumpulan fiqh mazhab lainnya
2x4.9 Aspek fiqh lainnya
2x4.91 Makanan dan minuman
2x4.92 Pembebasan perbudakan
2x4.93 Nazar
2x4.94 Sumpah dan kirafatnya.
            Masukkan sumpah palsu dalam 2x4.56; sumpah dalam proses peradilan
2x4.62; kifarat melanggar larangan puasa
2x4.95 Pakaian dan perhiasan
2x4.98 Perbandingan hukum Islam dengan hukum lainnya.
            Untuk subjek tertentu masukkan pada subjeknya, misalnya, Perbandingan Munakahat
            dengan  hukum perkawinan lainnya, masukkan dalam 2x4.38 2x4.99 Masalah-masalah
            lainnya
2x5 AHLAK DAN TASAWUF Ringkasan
2x5.1 Ahlak
2x5.2 Tasawuf
2x5.3 Tarekat
2x5.4 Doa dan Wirid
2x5.1 Ahlak
2x5.11 Ahlak berdasarkan naqli
2x5.12 Ahlak berdasarkan aqli
2x5.2 Tasawuf
2x5.21 Jenis Tasawuf
2x5.211 Tasawuf akidah
2x5.212 Tasawuf ibadah
2x5.213 Tasawuf hakekat
2x5.214 Tasawuf falsafat
2x5.22 Ajaran Tasawuf
2x5.221 Wihdatul wujud
2x5.222 Tajrid dan tafrid
2x5.223 Mulasamah dan hulu’
2x5.224 Ala’yan dan sasitan
2x5.23 Tingkatan tasawuf
2x5.231 Maqamat
2x5.232 Ahwal
2x5.233 Mawaqif
2x5.234 Tajali
2x5.235 Jazb
2x5.236 Wasl
2x5.3 Tarekat
2x5.31 Qadiriyah
2x5.32 Naqsyabandiyah
2x5.33 Syuhrawardiyah
2x5.34 Syadzaliyah
2x5.35 Syatariyah
2x5.36 Sanusiyah
2x5.37 Maulawiyah
2x5.38 Bahaiyah
2x5.39 Tarekat lainnya
2x5.4 Doa dan wirid
2x6 SOSIAL DAN BUDAYA ISLAM Ringkasan
2x6.1 Masyarakat Islam
2x6.2 Politik
2x6.3 Ekonomi
2x6.4 Kedudukan wanita
2x6.5 Organisasi
2x6.7 Kesenian
2x6.8 Perpustakaan dan museum
2x6.9 Adat Istiadat
 2x6.1 Masyarakat Islam
2x6.11 Masukkan disini sosialisme Islam
2x6.12 Struktur
2x6.13 Perubahan Sosial
2x6.14 Demografi
2x6.2 Politik
2x6.3 Ekonomi
2x6.4 Kedudukan Wanita
2x6.5 Organisasi
2x6.51 Organisasi Sosial
2x6.52 Organisasi Politik
2x6.53 Organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan
2x6.54 Organisasi wanita
2x6.55 Organisasi profesi
2x6.7 Kesenian
2x6.72 Arsitektur
2x6.74 Dekorasi
2x6.75 Seni Lukis
2x6.76 Khat dan kaligrafi
2x6.78 Seni musik/suara/tari
2x6.79 Seni drama
2x6.8 Perpustakaan dan museum
2x6.9 Adat istiadat
2x6.91 Idul Fitri dan Idul Adha Masukkan shalat ‘id dalam 2x4.122 4
2x6.92 Tradisi Islam lainnya contoh: sekaten, garebeg mulud, dsb
2x7 FALSAFAT DAN PERKEMBANGAN Ringkasan
2x7.1 Falsafah
2x7.2 Da’wah Islam
2x7.3 Pendidikan
2x7.4 Pemurnian dan pembaharuan pemikiran
2x7.5 Pers Islam

2x7.1 Falsafah 
2x7.11 Dasar dan system falsafah Islam
2x7.12 Periodisasi falsafah Islam
2x7.15 Ilmu jiwa agama Islam

2x7.2 Da’wah Islam 
2x7.21 Fungsionaris da’wah, wali, ulama, kiai, dai
2x7.22 Masyarakat da’wah
2x7.23 Materi Da’wah
2x7.24 Alat da’wah termasuk metode; dana dan media
2x7.25 Kritik da’wah
2x7.26 Peringatan Hari Besar Islam. Sebagai adat istiadat masukkan dalam 2x6.9 2x7.29 Ketentuan histories dan geografis. Tambahkan notasi “Wilayah” 4-9 dari Tabel 2 pada angka dasar 2x7.29 misalnya da’wah Islam di Amerika Serikat 2x7.297.3 2x7.3 Pendidikan
2x7.31 Metode dan Sistem Pendidikan Islam
2x7.32 Tingkat Ibtidaiyah dan bustanul athfal/taman kanak-kanak
2x7.33 Tingkat stanawiyah dan ‘aliyah
2x7.34 Pendidikan non formal, masukkan disini pesantren
2x7.35 Kurikulum
2x7.36 Pendidikan wanita
2x7.37 Perbandingan system pendidikan Islam dan lainnya
2x7.38 Pendidikan tinggi (universitas, institut, sekolah tinggi, akademi)
2x7.39 Ketentuan histories dan geografis. Tambahkan notasi “Wilayah” 4-9 dari Tabel pada angka dasar 2x7.39, misalnya pendidikan Islam di inggris 2x7.394.2 2x7.4 Pemurnian dan pemaharuan pemikiran 2x7.41 Pemurnian pemikiran dalam Islam
2x7.42 Pembaharuan pemikiran dalam Islam
             2x7.421 Dasar-dasar pembaharuan
             2x7.422 Pembaharuan pada berbagai bidang.
                           Tambahkan 001-999 pada angka dasar 2x7.423, misalnya
                           pembaharuan di bidang social  2x7.423.3;
                           pembaharuan dalam bidang ekonomi 2x7.423.33
2x7.43 Ketentuan histories dan geografis.
            Tambahkan notasi “Wilayah” 4-9 dari angka table 2 pada angka dasar 2x7.49, misalnya
             pemurnian dan pembaharuan Islam di asia 2x7.495
2x7.5 Pers Islam
2x8 ALIRAN DAN SEKTE DALAM Islam Ringkasan 
2x8.1 Ahlusunah wal jamaah
2x8.2 Syi’ah
2x8.3 Mutazlah
2x8.4 Khawarij
2x8.5 Qadariyah dan Jabariyah
2x8.6 Murji’ah
2x8.7 Ahmadiyah
2x8.8 Bahaiyah
2x8.9 Aliran dan sekte yang timbul kemudian
          2x8.1 Ahlusunah wal jamaah
          2x8.2 Syi’ah
                    2x8.21 Imamiyah
                                2x8.211 Ismailiyah
                                2x8.212 Isna ‘Asy’ariyah
                    2x8.22 Zaidiyah
                    2x8.23 Rafidiyah
                    2x8.24 Galiyah
          2x8.3 Mu’tazilah
                    2x8.31 Wasilah
                    2x8.32 Huzailiyah
                    2x8.33 Nazomiyah
2x8.34 Jahiziyah
2x8.35 Jabaiyah
2x8.36 Bahsyamiyah
2x8.37 Haitiyah
2x8.4 Khawarij
2x8.41 Azariqah
2x8.42 Azaridah
2x8.43 Muhakimah
2x8.44 Najdah
2x8.45 Sufiryah
2x8.46 Syu’abiyah
2x8.5 Qadariyah dan Jabariyah
2x8.51 Qadariyah
2x8.52 Jabariyah
2x8.6 Murji’ah
2x8.7 Ahmadiyah
2x8.8 Bahaiyah
2x8.9 Aliran dan sekte yang timbul kemudian
2x9 SEJARAH Islam DAN BIOGRAFI
2x9.1 Zaman Nabi
2x9.2 Khulafaur Rasyidin
2x9.3 Daulah Umaiyah
2x9.4 Daulah Abbasiyah
2x9.5 Daulah-daulah lain
2x9.6 Perkembangan di berbagai negeri setelah 1800. Tambahkan notasi wilayah dari Tabel 2 pada angka dasar 2x9.6, misalnya Perkembangan Islam di Indonesia 2x9.6598
2x9.7 Biografi tokoh-tokoh / pemuka-pemuka Islam
2x9.8 Peta Sejarah Islam
2x9.9 Aspek sejarah lainnya


Sumber: Petunjuk Klasifikasi Perpustakaan Madrasah dan Sekolah Islam (Lasa Hs, 2001).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar